Sæt naturen fri

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den levested for flere arter, som findes i vores kommune, men er sjældne andre steder. Vi prioriterer højt, at disse arter beskyttes, og naturtyperne sikres og udvikles. Udvalgte naturområder skal udvides, så der er plads til den naturlige dynamik, der er grundlaget for biologisk mangfoldighed. Yderligere viden om vores natur er vigtig som prioriteringsgrundlag.

Download VISION 3

VISION 3

3.1 Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan
Naturen værdisættes ud fra arter, naturtyper og tilstand, så der kan laves en målrettet planlægning, pleje og beskyttelse. 

 • 3.1.1 Naturtilstanden vurderes for alle beskyttede naturarealer. Arealer med afgræsning prioriteres højt, da lodsejernes tilskud til afgræsning gives på baggrund af arealets naturtilstand. 

 • 3.1.2 Der indsamles systematisk viden om flora og fauna. Indsamlingen udfører vi i samarbejde med foreninger og borgere, der gennem artikler, konkurrencer og anden formidling opfordres til at hjælpe med registreringen. Den indsamlede viden indberetter vi til landsdækkende databaser, så kommunens viden er tilgængelig for alle.

3.2 Udvalgte naturområder udvides og sammenkædes
Udvidelse og sammenkædning af naturen giver store områder med mulighed for naturlig dynamik, som er med til at styrke den biologiske mangfoldighed. Indsatsen for at udvikle sammenhængende naturområder vil ske på udvalgte områder i kystlandskabet, bakkelandet, moserne og langs de store åer. 

 • 3.2.1 Gennem jordfordeling skal henholdsvis naturområder og landbrugsområder samles i større sammenhængende områder. I den forbindelse skal der udvikles nye modeller for dialog og finansiering.

 • 3.2.2 Vi opretter en kommunal naturfond, som har til formål at skaffe midler til at skabe større naturområder og genoprette den naturlige dynamik.

3.3 Naturen skal sættes fri og der skal være plads til naturlig dynamik
Det er Hjørring Kommunes ønske at fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe en naturlig dynamik i udvalgte naturområder. 

 • 3.3.1 For at fremme den naturlige dynamik i ådale, drænede moser og søer skal vi have vandet tilbage i disse
  områder. Derfor vil vi finde midler til forprojekter ved fx Varbro Å, Ilbro Enge, Måstrup Mose, Ingstrup Sø
  og Gårdbo Sø. 

 • 3.3.2 I udvalgte store naturområder undersøges muligheden for at sætte naturen fri i samarbejde med landbruget. Det kan ske igennem naturlige processor som sandflugt og oversvømmelser eller ved ”rewilding”, hvor der udsættes oprindelige store græssere såsom elg og bison. 

 • 3.3.3 Den naturlige dynamik skal tilbage i skovene. Der skal laves en kampagne til skovejere om vigtigheden
  af dødt ved, sløjfning af dræn og grøfter, konvertering til løvskov og pleje af lysninger. Kommunen går
  forrest i de kommunale skove ved bl.a. at udpege evighedstræer til naturligt forfald.

3.4 Der skal laves en målrettet indsats for at sikre arter og naturtyper
Naturen i Hjørring Kommune rummer en stor andel sjældne arter og naturtyper, hvor kommunen har et nationalt eller endda internationalt ansvar. Her skal der ske en målrettet indsats for bevaring, baseret på den viden vi har om arter og naturtyper 

 • 3.4.1 Skovene er den naturtype, som rummer flest truede arter samtidig med, at den er den naturtype, hvor det er billigst at lave bedre natur. Derfor prioriterer vi indsatsen her. Som en del af dette arbejde vil vi undersøge om nogle af de oprindelige gamle løvskove kan fredes, eller der kan laves aftaler om urørt skov med lodsejerne. 

 • 3.4.2 For at sikre en optimal naturpleje af de lysåbne arealer med truede arter skal samarbejdet med lodsejere øges. Fx kan en registrering af de truede arter samtidig sikre, at lodsejerne får mulighed for tilskud. 

 • 3.4.3 I mange af Hjørring Kommunes sommerhusområder findes en unik natur. Det er derfor vigtigt, at grundejerforeninger og de enkelte sommerhusejere bliver bevidste om den natur, de har udenfor døren, og hvordan de selv kan være med til at udvikle og pleje den. Derudover skal der arbejdes for, at lokalplaner for sommerhusområder styrker den biologiske mangfoldighed. 

 • 3.4.4 Kommunen udvælger følgende indsatsarter, som skal have specielt fokus: Rød Glente, hedelærke, løgfrø, markfirben, hedepletvinge, sortbrun blåfugl, nikkende kobjælde, hvid sækspore og Vendsysselgøgeurt. Status for disse arter undersøges inden for de næste fire år, hvorefter der laves en forvaltningsplan.

3.5 Kommunale arealer forvaltes til gavn for naturen
Kommunen skal være et forbillede i den måde, de kommunale naturarealer, grønne områder og byernes mindre grønne islæt forvaltes på. Ressourcerne prioriteres til gavn for den biologiske mangfoldighed. 

 • 3.5.1 Der må ikke anvendes pesticider på nær til bekæmpelse af visse invasive plantearter. 

 • 3.5.2 På naturbeskyttede kommunale arealer skal der foretages græsning eller høslæt, hvis det gavner naturtypen. Der må ikke gødes eller nydrænes, og dræn sløjfes, hvor det ikke vil være til gene. 

 • 3.5.3 Ved salg af arealer vurderer kommunen, om der skal tinglyses vilkår for natur eller rekreativ brug. 

 • 3.5.4 Kommunen skal vurdere og formidle, hvordan kommunale arealer forvaltes til gavn for naturen.

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

Må vi se dit projekt?

Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Image