”Status for naturen i Hjørring Kommune” er en beskrivelse af kommunens natur, og er det, der danner baggrund for selve naturpolitikken. I beskrivelsen kan du læse om den natur, som naturpolitikken skal være med til at bevare og udvikle og som udgør en vigtig del af grundlaget for det gode liv i kommunen. Beskrivelsen er delt i mange afsnit, og der er således også et afsnit med begrundelser for hver enkelt målsætning og handling i naturpolitikken.

De enkelte afsnit beskriver de mest værdifulde naturområder beskrevet samt hvilke karakteristiske arter og naturtyper, der findes i disse områder. Man kan læse om generelle trusler for naturen, status for friluftsliv og man kan se de tørre tal for naturen. Som bilag er der kort, der viser al den viden, vi har om naturen og hvilke naturudpegninger, der er i kommuneplanen. Her kan man også finde en liste over alle de dyre og plantearter der er observeret i kommunen og lagt i naturbasen på hjemmesiden Fugle og Natur.

Beskrivelserne er baseret på viden frem til 2016, og de skal revideres sammen med naturpolitikken hvert fjerde år.

Hjørring Kommune har en varieret og særpræget natur skabt af landskabsprocesser og menneskelig påvirkning. Vi har imponerende klinter, gamle strandvolde, indlandsklitter skabt af sandflugtskatastrofen, overdrev skabt af århundreders afgræsning, skove med den oprindelige Vendsysselbøg, og ådale med snoede åer og stejle skråninger fordi vandløbene på grund af landhævningen har skåret sig ned i landskabet.

Læs hele Status for naturen i Hjørring Kommune 2016 eller find enkelte kapitler i listen til venstre.

Naturen i tal