Kommunale tiltag

under Naturpolitikken

Få her et overblik over de mange kommunale tiltag og handlinger, der er udsprunget af Hjørring Kommunes Naturpolitik.

Siden 2016, hvor naturpolitikken blev vedtaget, er der udviklet projekter, etableret samarbejder og skabet nye tilgange til opgave. Der er også sket en ændring af forskellige arbejdsprocesser internt i Teknik og Miljø, samt i samarbejdet med eksterne partnere.

De mange tiltag, projekter og handlinger er listet herunder, inddelt i emnerne: Arbejdsprocesser, våd natur, tør natur og projekter.

Arbejdsprocesser

 • Større monitering af natur ifm. indvinding af grundvand - således af naturområder bibeholdes ved konkret mængde vandindvinding.
 • Bedriftsgennemgang - undersøgelse af alt natur på en ejendom på én gang. Dette giver godt kendskab til naturen i kommunen og kan fodre vigtige relationer med lodsejere.
 • Naturvurderinger ved indvindingstilladelser - af indvindingen og bevarelsen af naturområder går hånd i hånd.
 • Formaliserede samarbejder med LandboNord og lystfiskerforeninger i vandløbsprojekter
 • Fokus på biodiversitet i byrummet ved anlægsprojekter - igennem intern dialog.
 • Sti Task Force - arbejdsgruppe på tværs af organisationen, der arbejder for kortlægning af og formidling omkring kommunens rekreative muligheder. Derunder udviklingen af det Digitale Friluftskort.
 • Strategi for rabatklipning - igennem internt samarbejde i Teknik og Miljø udviklings klipningen af rabatter mm., så de udvalgte områder klippes på den rigtige måde og de rigtige tidspunkter for at fremme biodiversiteten. 
 • Produktion af vilde stauder og frø - på Horne Gartneri.
 • Større samarbejde i udviklingen af lokalplaner og kommuneplanstillæg - på tværs af Teknik og Miljø.
 • Større fokus på synergierne mellem beskyttelse af natur og sikring af grundvand
Image
Moniteringsstation ifm. vandindvinding
Image
Bedriftsgennemgang skaber overblik 
Image
Lodsejer, lystfiskere og kommunal ansat
Image
Frø såes omkring nyt forsinkelsesbassin
Image
Det digitale Friluftskort giver ny oplevelser
Image
Strategi for rabatklipning

  Våd natur

  • Forundersøgelse af lavbundsprojekt Ilbro Enge
  • Thirup Park - nyt rekreativt naturområde med blomstrende bakker og søer til forsinkelse af regnvand. Udarbejdet i samarbejde med Hjørring Vandselskab, samt udvikling af skilte i samarbejde med UCN.
  • Partnerskaber om sandfang med lodsejere
  • Partnerskaber om gydebanker og fysiske forhold i vandløb med lodsejere og lystfiskerforeninger
  • Samarbejde med Hjørring Vandselskab ift. regnvandsbassiner og omkringliggende natur. Samarbejdet har bl.a. skabt fokus på placeringen af og udformningen af søerne, så de tilgodeser naturen. Hirtshals og Vrå - arbejder for god våd og tør natur
  • Etablering af Nørlev søerne - i de nye naturområder der forbinder og udvider Skallerup Indlandsklitter. Med støtte fra Den Danske Naturfond.
  • 60 vandplanprojekter - med over 400 indsatser, hvor der er fokus på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så der skabes bedre forhold for livet både over og under vand. 
  • Vand i midtbyen - kildevæld og regnvand håndteres og bringes frem i bybilledet, samtidig med at hjemmehørende træ- og plantearter bliver en del af bymidten.
  Image
  Lavbundsprojektet Ilbro Enge
  Image
  Thirup Park skaber rekreativ værdi og liv
  Image
  Nyetableret sandfang i Villerup Bæk
  Image
  Anvendt gydebanke i Skrævad Bæk
  Image
  Regnvandsbassinet ved Emmersbæk
  Image
  Etablering af Nørløv søerne
  Image
  Vandplanprojektet ved Mosbjerg Dambrug
  Image
  Vandplanprojektet i Bøge Bæk
  Image
  Vandet kommer frem i Hjørring midtby

   Tør natur

   • 10 ha ny natur ved Rubjerg Knude, vha. transplantation af græstørv
   • 22 ha i Hjørring Bjerge er konverteret til natur bl.a. ved hjælp fra elever til Store Frøspredningsdag, samt hegning af arealer til kreaturer der igennem ekstensiv græsning plejer arealerne. Udvikling af kortborde
   • 9 ha omkring Slettingen er gjort vildere ved spredning af hø fra omkringliggende arealer og vha. tilskud fra fleresommerfugle.dk.
   • Monitering af udviklingen af planter og insekter sammen med Naturhistorisk Museum - på 10 lokaliteter, - Hjørring Bjerge, Rubjerg, Slettingen og fem private grunde.
   • Vildere bynatur i parker og på legepladser: Thirup Park, Legepladsen på hjørnet af Torsvej & Heimdalsvej, Folkeparken, Bejts Vænge, Femhøje, Skt. Knuds Kilde, Oremose park, Sindal Rådhus, stammer i Christiansgave, Vrå - vedligholdes af frivillige, 
   • Landbruget -  Kampagne med landbruget, LandboNord og Jægerforbundet, der går ud på at udlægge 3 % af agerjorden som natur. 12 store landbrug deltager i pilotprojekt om at udlægge arealet til natur. 70 landbrug har i alt tilmeldt sig med større eller mindre projekter, der skal fremme biodiversiteten.
   • Løkkensvej-projektet -Nedrevne huse omdannes til grønne områder, vha. statslig nedbrydningspulje
   • Naturpleje i Præstegårdsbakkerne - Naturområdet plejes med fokus på at skabe mest mulig variation og plads til hjemmehørende arter. 
   • Vildere rabatter og vejkanter - Bl.a. på Frederikshavnsvej, helleanlæg Åbyen og Vellingshøj, rabatter langs Oremosevej og Odinsvej, HTC Hirtshals, Marktoften
   • Nørlev Strandvej - Transplantation af græstørv og dybdepløjning af marken. Allerede to år efter flyver der kommabredpande og perlemorssommerfugl rundt på arealet. Projektet er støttet af Den Danske Naturfond.
   • Vrå nye skole -  Ved plantning af træer og buske, samt etablering af bakker og søer er der plads til mere natur. 
   • Vrensted Skole - Har fået mere natur omkring, igennem plantning af buske og stauder, samt ved udsåning af frø.
   • Trappen i Hirtshals - Er blevet vilde med både kunstværk og flere planter.
   Image
   Engblåfugl på marken ved Rubjerg
   Image
   De omlagte arealer i bjergene bliver vildere
   Image
   Store Frøspredningsdag i Hjørring bjerge
   Image
   Slettingens natur er for kommabredpanden
   Image
   NHM Aarhus i gang med monitering
   Image
   Bærbuske og dødt ved i Oremose parken
   Image
   Landbrug deler erfaringer om de 3%
   Image
   Naturen udvikles i Præstegårdsbakkerne
   Image
   Rundkørsler og rabatter er i blomst

    Projekter og tilhørende initiativer

    • Naturkommunen blomstrer vildt - med ca. 750 deltager på tværs af kommunen.
    • Inspirationsdag for 77 kommuner - afholdt i Vendsyssel Teater i oktober 2020.
    • Platform for videndeling - mellem de danske kommuner og organisationer på naturkommunen.dk
    • Naturplejepulje til private - der gerne vil skabe vildere natur. Puljen har f.eks. givet til projekter ved Kjul, Grønne Klit, Vrensted og Nørlev.
    • Produktion af vilde frø og stauder - i Horne Gartneri, hvor ca. 1000 stauder er produceret.
    • Naturplejetraileren - som kan lånes af borgere, institutioner mm., der gerne vil hjælpe naturen. 
    • Vejledning af borgere - der gerne vil skabe mere vild natur.
    • Udvikling af inspirationsmateriale - til borgere, lodsejere og virksomheder. Bl.a. Manual til haveejere, Skab natur - og tjen det samme! og Rabatklipning og biodiversitet.
    • Formidling om Hjørring Kommunes arbejde - Artikler i Teknik og Miljø og JA. Indslag i P4 og R4DIO podcasten Vildspor. Månedligt nyhedsbrev om Naturkommunen. 
    • Naturmødet - afholdt hvert år siden 2016, og i 2020 var det det første digitale folkemøde.
    • NaTour scenen der bringer Naturmødet ud i hele landet, og får naturdebatten ud til nye målgrupper.
    • Flytning af fyret ved Rubjerg Knude
    • Fredning af klitterne ved Tversted - området på næsten 100 ha forbinder to eksisterende fredninger. 
    • Naturpark Tolne og Brinkhus - udvikling af Naturparken bl.a. igennem naturpleje og i samarbejde med de frivillige arbejdsgrupper.
    • +natur - et netværk af frivillige.
    • Giv os naturen tilbage - sendt på DRTV, hvor 500.000 så med i hvert afsnit. Senest er programmet også sendt på svensk tv.
    • Multifunktionel jordfordeling - sikring af grundvand og udvikling af naturen. 
    • Bevar dit træ - tinglysning af værdifulde træer i samarbejde med borgerne
    Image
    Skiltet med den nu kendte alm. blåfugl
    Image
    Inspirationsdagen for kommuner
    Image
    Plejepuljen har støttet Hannes projekt
    Image
    Naturplejetraileren fyldt med redskaber
    Image
    Formidling om naturtiltag
    Image
    Optagelse til podcasten Vildspor
    Image
    Hirtshals by fyldt ved Naturmødet
    Image
    NaTour scenen på besøg på Folkemødet
    Image
    Flytningen af fyret er i gang
    Image
    Fredning af klitterne ved Tversted
    Image
    Indvielse af Naturpark Tolne
    Image
    +natur
    Image
    Optagelser til Giv os naturen tilbage
    Image
    Projektområdet for jordfordelingen
    Image
    Sammen med borgerne tinglyses træer

     Naturpolitik

     Se hvad alle snakker om

     Artsrigdom, vild natur og natur i byen

     Vær med

     Fotokonkurrence

     Blær dig med æblerøde kinder

     Profilering, turisme og bosætning

     Vær med

     Må vi se dit projekt?

     Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


     This error message is only visible to WordPress admins
     There has been a problem with your Instagram Feed.
     Image