Vandløbene og ådalene

FIgur 6 - Vandløbene og Ådalene

FIgur 6 – Vandløbene og Ådalene

FOTO 23.1: Tislum Møllebæk

Tislum Møllebæk

FOTO 25 - Engblomme

Engblomme

Hjørring Kommune er præget af de to største åer Uggerby Å og Liver Å. Disse to åer og deres utallige tilløb er meget værdifulde med deres muligheder for kanosejlads og lystfiskeri og de har begge en høj naturmæssig og landskabelige værdi.
Siden den sidste istid har landet i Hjørring Kommune hævet sig, hvilket har medført, at vandløbene har skåret op til 12 meter dybe dale i landskabet. Ligesom morænebakkernes skråninger har de stejle dalsider ligget udyrkede hen i århundreder. Disse ådale eller canyons er meget vigtige som korridorer gennem det dyrkede landskab.
De sidste strækninger af Flodbæk, Uggerby, Liver og Tversted Å og deres omgivelser er alle blevet fredet på grund af deres landskabelige og botaniske værdier.

Med 851 km naturlige vandløb er Hjørring Kommune den danske kommune med næst flest kilometer vandløb. Vandløbene er fordelt på 25 vandløbssystemer, der afvander til enten Skagerrak, Kattegat eller Limfjorden.
De to absolut største vandløbssystemer er Liver Å med et opland på 30.334 ha og Uggerby Å med et opland på 36.283 ha. De udmunder i Jammerbugt hhv. Tannis Bugt og afvander tilsammen tre fjerdedele af kommunens areal. Andre større vandløbssystemer er Klostergrøften med et opland på 4.355 ha, Tversted Å med et opland på 3.107 ha og Kjul Å med et opland på 2.247 ha.
Af Hjørring Kommunes vandløb er de 166 offentlige og omfatter tilsammen 538 km vandløb. Lidt over halvdelen af de kortlagte vandløb er naturbeskyttede.
I og omkring vandløbene er der et rigt dyre- og planteliv. Havlampret og bæklampret gyder i begge de store vandløb, og der findes odder ved stort set alle kommunens vandløbssystemer, og vandstær og isfugl kan ses ved bl.a. Uggerby Å, Boller Møllebæk og Kjul Å. I bunden af ådalene er der visse steder opstået rigkær med fx engblomme, vendsysselgøgeurt, trævlekrone og mange arter af star.
Den fineste bunddyrsfauna findes i Skårup Møllebæk og Hunnerup Bæk, hvor der er fundet gul slørvinge, flere slørvinger af slægten Leuctra og vårfluen Sericostoma personatum. De to sidstnævnte arter findes også i Tislum Møllebæk, hvor der også er fundet stor klobille.

Varbro Å er det største tilløb til Liver Å. Den har nogle meget smukke slyngninger på den vestlige del, men er desværre rettet ud længere mod øst. Varbro Å løber i bunden af en relativ bred ådal på mellem 100 og 500 meters bredde. Der er flere steder fine rigkær med bl.a. engblomme, vendsysselgøgeurt og kærfnokurt. Ved motorvejen er der lavet en større faunapassage der sikre at pattedyr såsom odder og grævling kan færdes uhindret forbi vejen.


 • Uggerby Å i tal
  Længde 51 km
  Opland 36.283 ha
  Antal tilløb og den samlede længde på disse 57 tilløb (197 km)
  Vandføring minimum 1000 l/s
  Vandføring maksimum 13.500 l/s
  Fald på hele løbet 21 meter på 51 km
  Gennemsnitligt fald på hele løbet 0,4 ‰
 • Uggerby Å er den længste å i kommunen. Den begynder som en forlængelse af Bastholm Mølleå. Her er den ca. 3 m bred, men vokser til en bredde på omkring 13 m ved udløbet i Tannis Bugt. Fra udspringet og frem til Mosbjerg Dambrug er åen reguleret. På resten af sit løb slynger Uggerby Å sig mere naturligt gennem landskabet og er kun reguleret i begrænset omfang. Vandføringen varierer meget fordi åen har så stort et opland. Ved kraftige regnskyl kan vandføringen være mere end 10 gange så stor som normalt.

  Naturtilstanden er generel god, især på strækningen fra Bindslev Gl. Elværk og Mosbjerg Dambrug til udløbet i Tannis Bugt. På denne strækning er der fundet rentvandsarter som slørvinger af slægterne Leuctra og Amphinemura, døgnfluer af slægten Paraleptophlebia og vårfluer af slægten Rhyacophila. Ved udløbet af Ransbæk er der desuden fundet den rødlistede døgnflue Baetis buceratus. Andre rentvandsarter i Uggerby Å er huesnegl, håret hvirvler, strømklobille, søklobille, vårfluen Brachycentrus maculatus og fluen Atherix ibis. Derudover har Uggerby Å gode bestande af både laks og ørred. Området øst for Uggerby Ås nedre løb blev fredet 1964. Fredningen er på ca. 25 ha. Uggerby Ås udløb er desuden en del af Natura 2000 området Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb.

Uggerby Å - kommunens svar på Grand canyon

Uggerby Å – kommunens svar på Grand canyon


 • Liver Å i tal
  Længde 22 km
  Opland 30.324 ha
  Antal tilløb og den samlede længde på disse 59 tilløb (210 km)
  Vandføring minimum 600 l/s
  Vandføring maksimum 9.800 l/s
  Fald på hele løbet 8 meter på 22 km
  Gennemsnitligt fald på hele løbet 0,4 ‰
 • Liver Å begynder sit løb som en forlængelse af Stenvad Å og løber hovedsagligt gennem opdyrkede, drænede arealer, inden den udmunder i Jammerbugt ved Kærsgård Strand. Liver Å vokser fra en bredde på 2 m ved sin begyndelse til ca. 16 m ved udløbet.

  Det ringe fald og den intensive dræning betyder, at Liver Å er stærkt præget af sandvandring, og store dele af bunden består derfor overvejende af sand. På flere strækninger har åen fine fysiske forhold med naturlige forløb, høller og stryg, veludviklet undervandsvegetation og underskårne brinker.

  Især den nedre del af åsystemet har en god naturtilstand. Her er der fundet rentvandsarter som klobiller af slægten Oulimnius, kuglestrømvandkalv, håret hvirvler, vårfluer af slægten Rhyacophila og fluen Atherix ibis.

  Et område på 115 ha omkring Liver Ås udløb blev fredet i 1956. Den nedre del af Liver Å er desuden en del af Natura 2000 området Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

FOTO 24.1 Liver Å ved Kærsgård strand

Liver Å ved Kærsgård strand


Hjørring Kommune er ikke en kommune med store søer. Der er til gengæld 3.456 beskyttede søer og vandhuller i kommunen, og de dækker tilsammen et areal på 531 ha. De mange små søer ligger spredt ud over kommunen. I de ofte meget lavvandede søer yngler bl.a. skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, løgfrø, stor og lille vandsalamander. De fire største søer i kommunen er Boller Sø (5,0 ha), Guldager Sø (4,0 ha), Nørlev Sø (3,4 ha) og Vandplasken (3,2 ha). I dag mangler Hjørring Kommune rigtigt store søer, men før 1850 lå Vendsyssels to største søer Gårdbo og Ingstrup Sø på grænsen til kommunen.

Boller Sø er med et areal på 5 ha og et vandvolumen på ca. 45.500 m3 den største sø i Hjørring Kommune. Søen blev tørlagt ved dræning i 1920, men blev genetableret i 1978.
Søen har en god bestand af gedde, suder, karusse og skalle. Desuden er der registreret både ål og ørred. Fiskebestanden er således domineret af arter, der kan tåle store udsving i temperatur og meget lave ilt koncentrationer. Der er observeret 65 fuglearter ved Boller Sø. Udover de almindelige arter ses der Stor skallesluger, isfugl og vandstær ved søen.