Vandløbene og ådalene

FIgur 6 - Vandløbene og Ådalene

FIgur 6 – Vandløbene og Ådalene

FOTO 23.1: Tislum Møllebæk

Tislum Møllebæk

FOTO 25 - Engblomme

Engblomme

Hjørring Kommune er præget af de to største åer Uggerby Å og Liver Å. Disse to åer og deres utallige tilløb er meget værdifulde med deres muligheder for kanosejlads og lystfiskeri og de har begge en høj naturmæssig og landskabelige værdi.
Siden den sidste istid har landet i Hjørring Kommune hævet sig, hvilket har medført, at vandløbene har skåret op til 12 meter dybe dale i landskabet. Ligesom morænebakkernes skråninger har de stejle dalsider ligget udyrkede hen i århundreder. Disse ådale eller canyons er meget vigtige som korridorer gennem det dyrkede landskab.
De sidste strækninger af Flodbæk, Uggerby, Liver og Tversted Å og deres omgivelser er alle blevet fredet på grund af deres landskabelige og botaniske værdier.

Med 851 km naturlige vandløb er Hjørring Kommune den danske kommune med næst flest kilometer vandløb. Vandløbene er fordelt på 25 vandløbssystemer, der afvander til enten Skagerrak, Kattegat eller Limfjorden.
De to absolut største vandløbssystemer er Liver Å med et opland på 30.334 ha og Uggerby Å med et opland på 36.283 ha. De udmunder i Jammerbugt hhv. Tannis Bugt og afvander tilsammen tre fjerdedele af kommunens areal. Andre større vandløbssystemer er Klostergrøften med et opland på 4.355 ha, Tversted Å med et opland på 3.107 ha og Kjul Å med et opland på 2.247 ha.
Af Hjørring Kommunes vandløb er de 166 offentlige og omfatter tilsammen 538 km vandløb. Lidt over halvdelen af de kortlagte vandløb er naturbeskyttede.
I og omkring vandløbene er der et rigt dyre- og planteliv. Havlampret og bæklampret gyder i begge de store vandløb, og der findes odder ved stort set alle kommunens vandløbssystemer, og vandstær og isfugl kan ses ved bl.a. Uggerby Å, Boller Møllebæk og Kjul Å. I bunden af ådalene er der visse steder opstået rigkær med fx engblomme, vendsysselgøgeurt, trævlekrone og mange arter af star.
Den fineste bunddyrsfauna findes i Skårup Møllebæk og Hunnerup Bæk, hvor der er fundet gul slørvinge, flere slørvinger af slægten Leuctra og vårfluen Sericostoma personatum. De to sidstnævnte arter findes også i Tislum Møllebæk, hvor der også er fundet stor klobille.

Varbro Å er det største tilløb til Liver Å. Den har nogle meget smukke slyngninger på den vestlige del, men er desværre rettet ud længere mod øst. Varbro Å løber i bunden af en relativ bred ådal på mellem 100 og 500 meters bredde. Der er flere steder fine rigkær med bl.a. engblomme, vendsysselgøgeurt og kærfnokurt. Ved motorvejen er der lavet en større faunapassage der sikre at pattedyr såsom odder og grævling kan færdes uhindret forbi vejen.