Potentialer og trusler

FOTO 33: Landbrug og rapsmark

Landbrug og rapsmark

Der er tre primære trusler for naturen i Hjørring Kommune. Det er næringsstofpåvirkning, fragmentering af naturområder og dræning.

I Hjørring Kommune har der igennem de sidste 10 år været en stigende påvirkning med næringsstoffer fra landbruget. Landbrugets næringsstofpåvirkning og dræning har konsekvenser for naturen. For mange næringsstoffer er især et problem for vandløb og søer og for overdrev, heder, som netop er karakteriseret ved at være næringsfattige, og som udgør en vigtig del af naturen i Hjørring Kommune. Dræning af ådalene, kombineret med for mange næringsstoffer, medfører tilgroning. Denne effekt forstærkes, fordi græsning med kreaturer er ophørt mange steder. Derved forsvinder blandt andet orkideerne, fordi de kræver lav vegetation og bliver skygget væk af brændenælder, tagrør og andre høje planter.

En af udfordringerne er, at landbrugets strukturudvikling fører til stadigt større bedrifter og specialisering, hvor det ikke længere er rentabelt for landbruget at opretholde den driftsform, som har frembragt og opretholdt naturindholdet. Dermed er det nødvendigt at iværksætte naturpleje for at bevare de kulturbetingede naturområder.