Naturen i tal

Hjørring Kommune er en af de større kommuner i landet med et areal på 92.734 ha. I slutningen af 2015 boede der 65.411 personer i kommunen.

I 2015 var 12.679 naturarealer i Hjørring Kommune beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det er mere end i nogen anden kommune i Danmark. Det store antal hænger sammen med landskabet. De mange ådale med stejle skrænter har udbredte mose- og engområder med overdrev på skråningerne, ligesom det kuperede terræn med stejle morænebakker har skabt en mosaik af små naturområder. Derimod har Hjørring Kommune ikke store hedeområder og slet ingen strandenge.

Tabel 1 Beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven § 3. (Se endvidere kortbilag 1)
§3-natur (01.01. 2016) Areal i ha Antal arealer
Eng 4.163 3.821
Hede 1.872 700
Mose 1.732 2.274
Overdrev 3.396 2.427
531 3.456
§3-natur (i alt) 11.697 12.679
Hjørring Kommune har i alt 1.501 km der er omfattet af vandløbsloven, der omfatter både vandløb og grøfter. De er fordelt på 25 større vandløbssystemer, der afvander til tre marine recipienter: Nordsøen (Jammerbugt og Tannis Bugt), Kattegat (Ålbæk Bugt og Ålborg Bugt) og Limfjorden. De to absolut største vandsystemer er Liver Å, der har en samlet længde på 242 km og afvander til Jammerbugt og Uggerby Å, der har en samlet længde på 330 km og afvander til Tannis Bugt.

Tabel 2 Forskellige kategorier af vandløb (Se endvidere kortbilag 2, 3 og 4).
Vandløb Antal km
Vandløb omfattet af vandløbsloven 1501
Naturlige vandløb (Vandløb der ses på historiske kort) 851
Naturbeskyttede vandløb (Omfattet af naturbeskyttelsesloven) 805
Offentlige vandløb (Vandløb hvor kommunen har vedligeholdelsespligten) 538
Private vandløb (Vandløb hvor private lodsejere har vedligeholdelsespligten) 963
Udpeget i vandplanerne 607
Der var fredskovspligt på 7.183 ha skov i 2015. De større skove i Hjørring Kommune er statsskove, hvoraf Tversted Plantage med 813 ha er den største. Dernæst følger de større private skove hvoraf Tolne Skov er den største på 665 ha. Tversted Kommuneplantage er med 50 ha den største kommunalt ejede skov. Ellers er de fredskovspligtige arealer spredt ud på meget små områder. I en analyse på kommunens digitale kort var der registreret 726 områder med fredsskov i starten af 2016.

Kommunens egne skove er PEFC certificerede, og formålet med skovene er, at de udvikles til skove med et højt naturindhold. Derudover skal de udnyttes bæredygtigt i relation til både rekreative, naturmæssige og økonomiske muligheder.

Tre større bynære skovrejsningsprojekter ved Sindal, Hjørring og Løkken forventes realiseret i 2016. De nye skove bliver etableret i samarbejde mellem kommunen og Naturstyrelsen. Det er erstatningsskov for fredsskov ryddet ved byggeri af bl.a. veje, jernbaner og vindmøller.

Tabel 3 Oversigt over skovene (Se endvidere kortbilag 6 og 7)
Fredskovspligtigt areal
(i alt 726 ha)
Antal ha i alt 7.183
Kommunale skove på >9 ha
I alt 12 områder
Antal ha i alt 283 ha
Vandsted Plantage

Lundergård Plantage

Bagterp og Papes Plantager

Skallerup Plantage

Tversted Kommuneplantage

Bjørnehøj

Tislum Plantage

Frk. Rotbølls Plantage I og II

Krage Plantage

Astrup Plantage

Fælleden Tversted

22 ha

22 ha

38 ha

19 ha

50 ha

19 ha

32 ha

22 ha og 28 ha

11 ha

10 ha

10 ha

Statsejede skove
I alt 9 områder
Antal ha i alt 2844 ha
Tversted Plantage

Uggerby Plantage

Lilleheden Plantage

Nejst Plantage

Tornby Plantage

Rubjerg Plantage

Kajholm Plantage

Nybæk Plantage

Slotved Skov

Skovrejsningsområde Hjørring

Skovrejsningsområde Løkken

Skovrejsningsområde Sindal

813 ha

772 ha

392 ha

40 ha

561 ha

59 ha

46 ha

115 ha

46 ha

70 ha

40 ha

95 ha

Private skove > 15 ha  
Tolne Skov

Børglum Kloster Skov

Baggesvogn Skov og Vorholt skov

Bøgsted Plantage

Eskær Skov

Lunken Plantage

Ås Plantage

Elkær Plantage

Præstegårdsskoven i Tversted

Odden Plantage

665 ha

370 ha

140 ha

176 ha

76 ha

56 ha

39 ha

64 ha

18 ha

23 ha

Kommunen har 76 fredninger, som i alt dækker et areal på 2168 ha. Mange af de små fredninger er kirkebeskyttelseszoner, mens resten hovedsageligt er naturområder. De ældre fredninger er ofte landskabsfredninger eller fredninger, der forhindrer etablering af nye sommerhusområder. Derimod er de nyere fredninger typisk bestemte naturtyper med særlige plejehensyn. Det gælder eksempelvis gamle løvskove, der skal udlægges som urørt skov, eller rigkær, der skal have en bestemt pleje.

Tabel 4 Oversigt over de fredede områder (Se endvidere kortbilag 8 og 9)
Fredede områder (i alt 76) Antal ha i alt 2168
De 20 største og naturmæssigt vigtigste fredninger Antal ha i alt 1913
Simon Skrivers Klit 59 ha
Flodbækken og Vesterklit 55 ha og 44 ha
Tversted Å 48 ha
Uggerby Å’s udløb 15 ha
Kjul Strand 34 ha
Den Grønne Kile, Hirtshals 14 ha
Tornby Klitplantage / Liver Å, Kærsgård Strand og Nørlevkæret 126 ha, 190 ha og 21 ha
Skallerup Indlandsklitter, Klithuse og Lien 140 ha, 70 ha og 71 ha
Vennebjerg Bakke 20 ha
Rubjerg Knude 283 ha
Hjørring Bjerge 24 ha
Præstegårdsbakkerne 18 ha
Baggesvogn Gods 264 ha
Eskær Gods 250 ha
Tolne Skov 167 ha
Flere fredninger er også omfattet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv. Der er seks landbaserede Natura 2000-områder i Hjørring Kommune samt tre marine Natura 2000-områder i havet ud for kommunen.

De seks landbaserede Natura 2000-områder er alle EF-habitatområder og dækker et areal på 1713 ha.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er både arter og naturtyper. Den vigtigste art for udpegningerne i Hjørring Kommune er orkideen mygblomst. For de tre kystnære natura 2000 områder, er de vigtigste naturtyper kystklint, hvid klit, grå/grøn klit (grønsværklit), kystklitter med havtorn, fugtige klitlavninger, kildevæld, rigkær og tidvis våd eng. For de to natura 2000 områder i bakkelandet er det især surt overdrev og bøg på mor, der er de vigtigste naturtyper

Tabel 5 Oversigt over Natura 2000 områder – internationale beskyttelsesområder (Se endvidere kortbilag 10)
Natura 2000 områder (i alt 6 områder) Antal ha i alt 1713 ha
Rubjerg Knude og Lønstrup Klint 292 ha
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å 442 ha
Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb 717 ha
Tislum Møllebæk 58 ha
Tolne Bakker 171 ha
Råbjerg Mose, dog kun en lille del da området hovedsageligt ligger i Frederikshavn Kommune 25 ha af i alt 4024 ha
Nogle af parkerne i Hjørring minder om oprindelig skov, og fx Christiansgave er næsten 200 år gammel. Naturværdien er knyttet til de gamle træer. Flere af parkerne har også stor kulturhistorisk og rekreativ værdi. Derudover er der mange værdifulde enkeltstående træer, der er beskrevet i træregistranten for Hjørring i 1976. Denne registrant påtænkes opdateret og udvidet til hele kommunen.

Tabel 6 Parkerne (Se endvidere kortbilag 11)
De vigtigste parker Areal i ha
Christiansgave 5 ha
Folkeparken & Svanelunden 12 ha
Bejts Vænge 10 ha
Sct. Knuds Kilde 9 ha
Folkeparken Hirtshals 6 ha
Anlægget i Sindal 1 ha