Naturen i tal

Hjørring Kommune er en af de større kommuner i landet med et areal på 92.734 ha. I slutningen af 2015 boede der 65.411 personer i kommunen.

I 2015 var 12.679 naturarealer i Hjørring Kommune beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det er mere end i nogen anden kommune i Danmark. Det store antal hænger sammen med landskabet. De mange ådale med stejle skrænter har udbredte mose- og engområder med overdrev på skråningerne, ligesom det kuperede terræn med stejle morænebakker har skabt en mosaik af små naturområder. Derimod har Hjørring Kommune ikke store hedeområder og slet ingen strandenge.

Tabel 1 Beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven § 3. (Se endvidere kortbilag 1)
§3-natur (01.01. 2016) Areal i ha Antal arealer
Eng 4.163 3.821
Hede 1.872 700
Mose 1.732 2.274
Overdrev 3.396 2.427
531 3.456
§3-natur (i alt) 11.697 12.679