Offentlige meninger til


Vision 1

Hvad vil vi med naturen!

Dialog og samarbejde

Mening indsendt af Jane Bøgelund Pedersen:

Man skal oplive før man kan oplyse, mente Kold….forstået sådan at folk skal se en mening før de kan lære, eller forholde sig til
Vi skal selvfølgelig bruge og nyde de udendørs glæder der findes hver dag, men først skal folk gøres opmærksom på de er der før de kan forholde sig.

Jeg foreslår en kurateret udstilling med et tema.. I Vendsyssel findes en del dygtige naturfotografer. Lad dem udstille gispende smukke landskaber, tranedans, fiskende suler, isfugle,, close ups af spændende insekter med mere….så de får lyst at gå ud og finde og opleve…..for senere at få lyst til at forholde sig til naturen og bevare den for vores børn og børnebørn, så de også en dag kan se en odder, en isfugl, en tranedans og ikke må nøjes med legepladsen og afmærkede løbestierJane Bøgelund Pedersen

Mening indsendt af Jørgen Dahl og John Larsen:

Det er alletiders hvis naturværdierne kan være med til at øge bosætning. Især tilflytning fra Sjælland fx ifm. udflytning af offentlige arbejdspladser.Janice Hunter

Mening indsendt af Jesper Højbjerg:

Vi har en fantastisk og unik natur i Hjørring Kommune. Den skal vi både værne om, udbygge og informere om. Jeg er glad for, at bo i en kommune der i særlig grad sætter naturen på dagsordenen – da der er så mange perler omkring os. Den lange kyststrækning, området omkring Tversted og skovene ved Sindal og Tolne for at nævne nogle stykker.

Vi bor i Højene og har dagligt glæde af gåture i Hjørring Bjerge og naturen her. At vi nu også får en ny sø og fredskov tæt på er fornemt. Naturmødet er også et vidnesbyrd om, at der er handling bag ordene. Stor ros herfra.Jesper Højbjerg

Mening indsendt privat:

Vi mangler i den grad større søer i vores del af Vendsyssel og der er flere projekter der kan tages hul på. Gaardbo og Ingstrup for eksempel. Der var i gamle dage tale om en sø ved Varbro å, denne blev droppet, men kunne muligvis godt gennemføres uden at åen løber igennem den, hvilket jeg mener var begrundelsen for at droppe den. Der kommer en del vand ud fra bakkerne og man kunne lave et nyt løb ved siden af søen til åen, som i forvejen trænger til at blive genslynget.

Desuden mangler vi sammenhængene natur og her kan ådalene være en mulighed. Brede randzoner, som er fredede – enten skov eller afgræsset – og man kunne løbende placere større naturområder, som får lov at passe sig selv.

I kommunens vandløbs øvre løb er der en del vådområder. Disse kunne gives fri til at være vådområder og åerne kunne genslynges og løftes op i landskabet igen. Det er ikke billigt, men EU og fonde kunne måske være interesserede i den slags projekter.

Godt initiativPrivat

Mening indsendt af Janice Hunter:

Horsedammen, Tornby skov, skal reetableres. Horsedammen var hjertet af Tornby Klitplantage. VI savner Horsedammen!!!!.Janice Hunter

Offentlige meninger til


Vision 2

NATUREN TILBAGE I ALLES LIV

Livskvalitet, oplevelser og sundhed

Mening indsendt af FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur:

FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur, tager de emner af naturpolitikken op, som ligger inden for foreningens formål, som er at arbejde for at fremme bygnings- og landskabskultur i Hjørring Kommune.
FBL støtter Kommunens intension om at bringe hverdagsnaturen frem i lyset, og vi bakker op om betragtningerne i punkt 2.1.4 om registrering og beskyttelse af bevaringsværdige træer og i punkt 2.2.4 om at udvide og udvikle de kommunale grønne områder til gavn for livskvalitet og sundhed for alle grupper, også dårligt gående og svagtseende. Et fint eksempel er den aktuelle rejsning af rekreativ skov ved Højene.
FBL bakker ligeledes op om punkt 2.3.3, hvor Kommunen vil skabe opmærksomhed om de nære naturoplevelser ved naturvejledning og kampagner. De nævnte eksempler på kampagner foreslår vi suppleret med ” Træer – byens lunger” eller ”Træer – en voksende glæde”. Vi skal i denne forbindelse opfordre til øget variation i anvendte træarter ved Kommunens træplantninger.FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur

Mening indsendt privat:

Kommunen kunne støtte en opdeling af de store urentable og forurenende landbrug til mindre, økologisk sunde landbrug. Små producenter af fremragende kvalitetsvarer, som kunne sætte kommunen på landkortet og redde vores natur, som ville slippe for både kunstgødning og gift. Flere mennesker ville komme i kontakt med jorden og landet.
Naturen tilbage til de mange og fødevareproduktionen langt op i både kvalitet og miljøvenlighed. Der er masser af alternative måder at dyrke jorden på og Hjørring kunne blive foregangskommune for en nødvendig omstilling.

Jeg foreslår at man sætter barren højt og satser på at opnå drikkevandskvalitet i vandløbene.
Det kræver stop for konventionelle landbrug og brede randzoner uden dræn og en systematisk gennemgang af alle kloakforhold fra bebyggelse. Der kan etableres store rensezoner ala pilerensning, men både større og bedre. Metoderne findes.
Det er selvfølgelig ikke realistisk, men dog et mål at arbejde hen i mod. Kunne vi få bare én lille bæk, hvor man trygt kan drikke vandet fra, ville det være en sejr synes jeg.Privat

Mening indsendt privat:

Positivt at Hjørring Kommune formulerer en offensiv, helhedsorienteret, naturpolitik. Det er der i dén grad behov for.
Nu afventer vi spændt hvor meget som ender med at blive realiseret!Privat

Mening indsendt privat:

Det ligger lige for, selvfølgelig skal det være sådan, det er bare god læsning.Privat

Mening indsendt af Anni Petersen:

Hej.
Hjørring er en by, som byder på mange skønne natur områder. Der er lavet dejlig ny cykelrute igennem ulvegravene. Jeg synes, vi mangler fokus på hvordan vi får vores børn med ud i naturen væk fra digitale medier, som fylder meget i hverdagen i dag. Jeg synes, der mangler legepladser og fornyelse rundt i by og land. Svanelunden har lavet noget nyt fint vandtårn. Mine børn kunne se det på 5 min og så var det ik spændende mere. Hvorfor skal der være fin ny legeplads i centrum midt i gågade og ik en eneste gynge i parken, hvor børn skal hygge sig. Skal vores børn læres til at være små forbrugere.
Vi synes, det var skuffende at der ikke kom en almindelig legeplads ved Svanelunden igen, da det var et hyggeligt sted at tage hen med familien og samtidig få naturoplevelser. Kommunen kunne lære af frederica kommune, som har lavet en hyggelig park for familen. Det vil også få flere turister til. Sct Knuds kilde eller steder som tornby klit plantage kunne laves skov legepladser og evt grill pladser, så det bliver mere attraktiv at lave udflugter ud i naturen for familier. Der er langt at køre til tv søerne, hvor den nærmeste natur legeplads er fra Hjørring. Her er nogle forslag til hvordan jeg synes vi kunne lave det mere attraktiv at komme ud i natur i hj. Kommune.,Anni Petersen

Mening indsendt af Marian Nørgaard:

Min mening er, at Naturen skal være tilgængelig. Ikke kun når vi har fri fra arbejde, men også når vi er på arbejde og vores børn i institution og skole.
Børnene bør have en legeplads -gerne i naturrige omgivelser. Også børn i tredje og opefter har brug for at bevæge sig på et inspirerende legeområde. Brug nogle af de fonde eller reklame legepladser, der så gerne vil stå til rådighed.

I Tornby Børnehus søger vi midler fra sponsorater i nærområdet til en ladcykel, så børnene i børnehuset kan komme ud i naturen. Det burde være en kommunal opgave, at sådan en cykel altid var en mulighed. (Når busser og ligende er udelukket -pga økonomi)

Desuden ønsker vi stort en offentlig legeplads i Tornby. Horsedammen i skoven er en oplagt mulighed. Her kan både skovgæster (orienteringsløbere, hundeluftere, gående, løbere, cyklende), turister, byens børn og unde udfolde sig og have som mødested.
– Måske endda Hjørrings skoler vil bruge det som udflugtsmål.Marian Nørgaard

Mening indsendt privat:

Sikken en flot og visionær politik! Jeg er stolt over at være borger i en kommune, hvor politikerne viser sådant et udsyn – og håber at mange borgere vil få kendskab til og støtte op om den.
Hvis vore politikere og ansatte i alle kommunale forvaltninger virkelig får alle disse visioner og målsætninger “ind under fjerene” – vil mange af de fine handlinger forhåbentlig blive gennemført i de kommende år – til glæde for os alle.
Jeg ser især frem til at naturen bliver brugt mere af skoler, ældrecentre m.fl. – både for at øge indlæring og sundhed – og at der laves tiltag for at åbne øjnene for flere borgere om alt det både nær og mere vild natur kan bruges til – samtidig med at der er områder, hvor naturen sættes fri – med mindre færdsel.
Men der er mange perler – jeg skriver mere om de andre visioner senere…Privat

Mening indsendt af Esther Mortensen:

Visionen taler om at Oplevelserne i hverdagsnaturen skal frem i lyset, og lokale initiativer, der sætter fokus på naturen, skal støttes.
Man ønsker (2.1.3) at inddrage naturen tæt på skoler og institutioner som et ekstra rum til undervisning. I den åbne skole skal det omgivende samfund bruges i undervisningen herunder naturen og erhverv, der bruger naturen. Børn skal have mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, så de får førstehåndsindtryk af dyr, planter m.v.
Jeg vil gøre opmærksom på, at Hirtshals Kommune v/ kommunegartner Johannes Skov realiserede lignende tanker i 1980erne i Bindslev, og at det vil være en relativt nem opgave at genoptage initiativet:
De kommunale arealer ved det gamle elværk blev øget i 1986, da Hirtshals Kommune købte knap 3 ha. Bindslev Skole savnede et sted til naturundervisning. Skoleelever blev inddraget i arbejdet med at tilplante arealet, der er kendt som Skoleskoven, beliggende nord for legepladsen. Der blev plantet et bredt bælte af træer og buske i grupper på 15-25 styk pr. art, så mange som muligt af de løvtræer og buske der i dag plantes her i landet. Der er ført en sti igennem skoven, og planterne blev forsynet med navneskilte. Skolen havde nu et godt område til naturundervisning, og skoleeleverne kunne tage familien med derud så de kunne få ideer til egne planteindkøb til haven, deres egen hverdagsnatur.
I mange år er beplantning og navneskilte blevet forsømt. Jeg vil opfordre Hjørring Kommune til at renovere Skoleskoven efter de oprindelige pædagogiske intentioner, da det passer fint ind i naturpolitikkens vision.Esther Mortensen

Offentlige meninger til


Vision 3

SÆT NATUREN FRI

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Mening indsendt af FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur:

FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur, tager de emner af naturpolitikken op, som ligger inden for foreningens formål, som er at arbejde for at fremme bygnings- og landskabskultur i Hjørring Kommune.
Kommunen vil være et ”forbillede i den måde, de kommunale naturarealer og grønne områder forvaltes på. Ressourcerne prioriteres til gavn for den biologiske mangfoldighed.” Her ser FBL meget gerne visionen udvidet med ordene ”og menneskers trivsel”!
Vi foreslår, at Kommunen giver en klar definition på, hvad der menes med ”kommunale naturarealer og grønne områder”, således at ikke blot kommunale skove og naturbeskyttede arealer, men også byernes grønne islæt af rekreative områder og af træer m.v. på kommunale arealer omfattes af visionerne. Formidling af naturplejen, f.eks. bevarelse af dødt ved i skove og parker eller fældning af risikotræer, er vigtig.FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur

Mening indsendt privat, d. 28-04-2016:

Ser fint ud – især sommerfugle og andre insekter har gavn af ugødskede ekstensivt græssede ovedrev og enge.Privat

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Gårdbo sø er dem nemmeste at genoprette. Kompenser lodsejerne og sluk for strømmen til pumpehuset så sker det af sig selv. . Men er det ikke Frederikshavn kommuneTom

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Det kunne være en mulighed, men de berørte lodsejere skal kompenseres og her snakker vi ikke om almisser men andet jord stillet til rådighed og det er skægt at se de områder der ligger uberørt er ufremkommelige og springer i pil så snart det ikke bliver brugt der er der ingen der gider være ,Så kør en tur i kommunen og se på arealerne der snakkes om der er rig mulighed for at opleve græssende kreaturer og vildt i store mængder og Hvis du kommunen rundt uden at få et stenslag eller skal have afbalanceret hjulene kunne man jo sætte sig og fundere om vi virkelig har råd til sådanne projekter eller vi skulle få lavet vejene og sørge for bedre skoler og passe de gamle anstændigtJørgen

Mening hentet via Facebook, d. 20-05-2016:

Midt i 80érne var jeg il møde i Rådhuskældeeren om etablering af sø i Varbro Ådalen. Jeg deltog som formand for Hjørring Golfklub. Hvem der var initiativtagere til mødet husker jeg ikke. Alle mente det var en kanon ide og jeg er stadig af den mening. Det kunne blive en kæmpe sø med utallige fritidsaktiviteter. Jeg tror ideen faldt på nogle “fredede ørreder”Mogens

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Fin ide! Start med at facilitere oprettelse af de søer, som skal virke som buffer, når der er kraftige regnskyl- herunder helt konkret på marken mellem Herregårdsparken og Bæktoften. Vandselskabet har (sammen med kommunen) tygget på dette projekt i over 3 år! Kom nu videre!!! ?Erik

Mening hentet via Facebook, d. 22-05-2016:

1. Prioritet til genopretning af Horsedammen i Tornby. Den var en perle og var besøgt og elsket at mange, indtil dæmningen gik i stykker for nogle år siden. Nu er den kun et sørgeligt mudderhul.Birgitte

Mening hentet via Facebook, d. 22-05-2016:

Start med at renovere Damly søen i Tårs. Det er den grimmeste sø i kommunen, hverken insekter eller andet gider være der. Byen er jo ved at blive renoveret -så det ville være et godt at få det gjort samtidigt.Kirsten

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Dårlig ide med ingstrup sø, da mine forældres hus ligger på / i gamle søbund og de døjer allerede med for meget vand der stiger op i perioder og oversvømmer deres have.Daniel

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Hov hov Hjørring. Tag nu ikke munden for fuld. Gårdbo ligger i Frederikshavn så vidt vides. Hvor er landmændenes rettigheder. Det er vist for nemt at disponere over andres ejendom.Bjarne

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Sådan Hjørring Kommune. Prøv at arbejde sammen med Jammerbugt og Dronninglund/Brønderslev Kommune om naturgenopretning af Ingstrup SøSøren

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

En rigtig god ide med gårdbo sø, der vil komme et helt fantastisk fugleliv smile emoticonTage

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Varbro Å. super ide Hjørring kommune. Vi er klar i bjergby. Hvornår starter vi ??Henrik

Mening hentet via Facebook, d. 20-05-2016:

Slap nu lige lidt af, skal vi ikke osse til at fremavle dinosaurer igen og sætte dem udJacob

Mening indsendt af Jørgen Dahl og John Larsen:

Det er vigtigt at bevare og udbygge mangfoldigheden i naturen.Jørgen Dahl og John Larsen

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Det lyder rigtigt godt horsedammen burde i genetablereFlemming

Mening indsendt privat:

Ad pkt. 3.4.3.
Det er naivt at tro, at der ved den iøvrigt positivt store mangfoldighed der er blandt sommerhus ejere, at de skulle kunne blive enige om generelle initiativer på privat grund. Nogle planter sitkagran og rosa rogusa medens andre fælder etc.
Det er klart påkrævet, at f.eks de tinglyste udstyknings planer håndhæves af myndigheden, samt at der udarbejdes vejledninger og retningslinjer som peger i den ønskede retning med hensyn til naturplejen i det pågældende område. På fælles arealer vil vejledninger og retningslinjer ligeledes kunne være en fin hjælp til at skabe fælles forståelse for hvad der skal gøres. Økonomisk er der ikke problemer med at klare fælles arealer blot “kravene” er der.Privat

Mening indsendt af Jens Pedersen, d. 09-05-2016:

Hjørring Kommune har med den fremlagt naturpolitik virkelig formået at komme med en visionær politik for naturen. Tanken om at se på naturen i sammenhæng med anden udvikling i kommunen er rigtig godt set.

Visionen om at sætte naturen fri er rigtig god. Det er der virkelig behov for. Hjørring Kommune har meget god natur, der trænger til at blive lidt mere fri. De seneste undersøgelser viser, at det netop er det turisterne kommer til Nordjylland for – den fine natur og vores uforstyrret strande og klitter.Jens Pedersen

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Sådan!!
Det bakker jeg op.
Hørte et indslag i P1 morgen i ugen… refererede til Kristelig Dagblads artikel om at elefanten meget vel kan være på vej som vildtlevende dyr i DK. Tænk lige det ind…. elefanter i Vendsyssel!!Karsten

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Måske burde i istedet gøre noget mere ud af at vedligeholde de søer og åer i allerede har, åen nede ved svanelunden er så tilstoppet af alger at de ting, nogle (idioter) har smidt i, ligger oven på algerne, og vandhullet på faldet er næsten det samme….Mikkel

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Vi går og drømmer om at mostrup mose bliver lagt tilbage, hvilket vil bevirke at det øverste af tversted å kunne hæves op i niveau med engen. Et sådan projekt vil skabe gode levested for fugle, pader, insekter og meget andet, samt skabe mange kilometer gydevand i tversted å. Du ville få nogle besværlige marker ud af drift og få et fantastisk område, hvor man også kunne have nogle store græssere.Søren

Mening hentet via Facebook, d. 20-05-2016:

EMMERSBÆK ???? MÅ VÆRE FØRSTE PROJEKT, den har været rørlagt ca 50% siden før 60’erne, tror ikke engang det er tilladt mere……jeg kommer der tit med børnene og bækken og søerne bære potentiale til masser af liv, den skal åbnesKristian

Mening hentet via Facebook, d. 22-05-2016:

På given foranledning har jeg stor lyst til at bakke op om genopretning af kommunens søer. Det vil give en stor gevinst mht. vildt og fiskearter, padder, insekter oma. Jeg mener, at det faktisk er alle størrelser af søer/ damme i kommunen, som vil have godt af en vedligeholdelsesplan. Et af de fremmeste eksempler i kommunen er faktisk Tversted Søerne, som blev oprettet/inddæmmet omkring 1951 af tidl. klitplantør Sand, og senere vedligeholdt af Skov- og Naturstyrelsen. Tversted Søerne er virkelig en perle for lokalbefolkning og turister/besøgende. Tak for ordet!Finn

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Der er meget debat om at Ryå går over sine bredder, men det er jo klart når alle bufferzonerne er udtaget af landbruget. F.eks vil genskabelse af Ingstrup Sø, betyde mindre udledning af vand fra Tiendebæk som render til Ryå..Søren

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Horsedammen i Tornby klitplantage ville være nem at genoprette. Før dæmningen brast var det et yndet turist mål for voksne og børn, hvor børnene kunne studere frøer og haletudser Hanne

Mening hentet via Facebook, d. 22-05-2016:

Ingstrup sø vil være fantastisk. Vandet pumpes pt i tiende bæk og ud i ryå. Men det bliver nok dyrt, når bæredygtigt landbrugs formand Flemming Fuglede ejer noget af jorden.Leif

Mening hentet via Facebook, d. 23-05-2016:

Nu har jeg en del jord i og omkring ingstrup sø og jeg er så absolut ikke indstillet på at skulle af med mit jord! Kompensation eller ej.Kristian

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Gårdbo Sø – masser af fugle – fugletræk – skøn natur – og der vil komme masser af mennesker for at opleve det. Det kan slet ikke gå for langsomt:-)Jette

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Det er en rigtig go’ idéDorrit

Mening hentet via Facebook, d. 21-05-2016:

Det er dog det bedste jeg har hørtHanne

Mening hentet via Facebook, d. 20-05-2016:

Det lyder meget meget fornuftigt!Jim

Offentlige meninger til


Vision 4

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ KORTET

Profilering, turisme og bosætning

Mening indsendt af FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur:

FBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur, tager de emner af naturpolitikken op, som ligger inden for foreningens formål, som er at arbejde for at fremme bygnings- og landskabskultur i Hjørring Kommune.
I punkt 4.2.1. vil man indarbejde naturen som et positivt element i lokalplaner og byfornyelse. Eksemplet, der nævnes, er at give nogle beboelsesområder en karakter af vild natur i form af blomsterenge i stedet for græsplæner.
FBL vil opfordre til, at Kommunens forsøg på at styre driften af de grønne arealer i mere artsrig og varieret retning ikke må medføre tilsidesættelse af arealernes rekreative funktioner og kulturskabte værdier, og det må ikke betyde ringe pleje, såsom at ammetræer ikke fjernes rettidigt og lignende. ”Karakter af vild natur” kan ikke ses som et ressourcebesparende tiltag.
Brug af en bred palet af tiltag sikrer efter FBLs mening bedst artsvariation og rekreativ trivsel.
FBL vil med interesse følge Kommunens forsøg med landsbyomdannelser og grøn profilering af udvalgte mindre byerFBL – Hjørring, Foreningen for bygnings- og landskabskultur

Mening indsendt privat:

I forhold til turisme kunne det give stor mening at gendanne de store søer, som nu er drænet væk. Desuden klinger det godt at kunne kalde sig giftfri kommune. Altså at alt jord som minimum dyrkes økologisk og gerne pløjefrit for at skabe bedre biodiversitet og bedre vandkvalitet.
Desuden kunne man se på genskabelse af kystnære stenrev, som ville give enormt afkast i forhold til biodiversitet og lystfiskerpotentiale.Privat

Mening indsendt af Jens Pedersen:

Hjørring Kommune har med den fremlagt naturpolitik virkelig formået at komme med en visionær politik for naturen. Tanken om at se på naturen i sammenhæng med anden udvikling i kommunen er rigtig godt set.

Visionen om at sætte naturen fri er rigtig god. Det er der virkelig behov for. Hjørring Kommune har meget god natur, der trænger til at blive lidt mere fri. De seneste undersøgelser viser, at det netop er det turisterne kommer til Nordjylland for – den fine natur og vores uforstyrret strande og klitter.Jens Pedersen

Mening indsendt privat:

Det er en god ide at sætte naturen på landkortet, og afholdte et årligt folkemøde om natur.
At vælge at blive Natur Kommune, er en god ide.Privat

Mening indsendt privat:

Naturen er allerede på landkortene, f.eks. Geodætisk Instituts målebodsblade hvor man kan finde naturoplevelser og følge markveje og stier rundt i landskabet. Desværre må man konstatere at flere og flere af de gamle markveje og stier lige så stille nedlægges når småejendommene bliver købt af byboere, der opfatter dem som en parcelhusgrund hvor alle andre skal holdes væk. Der er utallige eksempler. F.eks, vejen til Vagthøj syd for Bjergby Kirke med en fantastisk udsigt mod Hirtshals. Her kunne man for få år siden køre i en almindelig bil ad “Vagthøjvej” fra Solbakkens Plantesalg over Vagthøj til Sakstrupvej. Det er helt slut nu og man kan knapt gå der til fods og skal vide at der er en sti . Et andet eksempel er Slotved Skov hvor der går (gik) én sti fra den sydvestlige port mod Frederikshavnsvej nær campingpladsen, Den sti har været benyttet i mange år og kunne være en fin tur for turisterne på campingpladsen. Den nye ejer har pløjet stien op, fjernet en bro og opsat adgang forbudt skilte. På den måde ødelægger man lige så stille mulighederne for at kunne bruge og nyde vores naturområder, hvad enten man er borger eller turist. Hjørring Kommune må naturligvis følge reglerne og det er ikke alt man kan forhindre, men en aktiv sti og vejpolitik hvor man gør hvad man kan for at holde adgangen åben og gerne opsætte skiltning og foldere i lighed med de foldere som Naturstyrelsen (Statsskovvæsenet) laver, det ville have stor værdi. Helst i samarbejde med lodsejerne, men om nødvendigt må man tage konflikterne.Privat