Bynær natur

De større byer i Hjørring Kommune er alle begunstiget med enestående grønne kiler og bynær natur, der hænger sammen med mere plejede grønne arealer såsom parker, kirkegårde og idrætsanlæg. Disse arealer er af stor betydning for de rekreative og sundhedsfremmende aktiviteter i byerne. Der er et godt stinet, og mange forskellige målgrupper har let adgang til den bynære natur.

For at sikre bevarelse af den bynære natur er flere områder blevet fredet. Det er eksempelvis sket i Hjørring Bjerge og i ‘Den grønne kile’ ved Hirtshals.
De grønne kiler fungerer også som spredningsveje for planter og dyr fra det åbne land. Selv midt i de større byer er der derfor forbavsende mange forskellige fugle og pattedyr. Denne artsrigdom bidrager til flere og rigere naturoplevelser i byen. Det er vigtigt, at disse korridorer ikke bliver spærret af bebyggelse eller vejanlæg, der vil forhindre spredningen af dyrelivet fra det åbne land til bymidten.

I det følgende er de velfungerende grønne kiler beskrevet. Kilerne indeholder en eller flere af de følgende naturtyper: Skov, eng, overdrev, hede, å eller sø. Der er følgende grunde til, at de er velfungerende:

  • De har alle forbindelse fra det åbne og ind i byen. Dette sikrer at nye arter kan indvandre, og man i rekreativ sammenhæng kan bevæge sig fra byen og ud til det åbne land igennem grønne områder.
  • De har alle en bredde og en sammenhæng, der sikrer, at de fleste dyrearter, der er knyttet til naturtypen, vil kunne bevæge sig frit igennem den grønne kile.
  • De har alle gode adgangsforhold i form af stisystemer, låger i hegn og i flere tilfælde foldere eller informationstavler der beskriver området.
  • De kan alle give store naturoplevelser pga. naturtypernes gode kvalitet og dermed store artsrigdom.

Hirtshals har en ekstrem vigtig korridor via den gamle kystskrænt ved Nejst. Selve byen ligger som en barriere imellem grønsværsklitter på begge sider af byen, men kystskrænten er stadig ubebygget og rummer bl.a. blodrød storkenæb og markfirben.

Hjørring har en næsten ubrudt korridor fra sydvest til nordvest igennem Ulvegravene, Bejts Vænge, Folkeparken, Christiansgave, kirkegårdene og Hjørring Bjerge. De gamle løvtræer på skrænterne fungerer som spredningsveje fra Bagterp skov, Vandsted og Lundergårds plantage helt ind til centrum af byen. Derfor findes der i dag typiske skovfugle inde midt i Hjørring, som f.eks. Spætmejse, Kernebider og Stor Flagspætte. Selv sjældne arter som Grønspætte og Huldue har ynglet midt inde i byen. De mange gamle træer er levested for mange insekter især egen, som er den træart, der er tilknyttet flest forskellige insekter. I Hjørring kan man derfor opleve bl.a. blåhale og egegræshoppe.

FOTO 26. Christiansgave

Christiansgave

Nogle af parkerne i Hjørring minder om oprindelig skov, og fx Christiansgave er næsten 200 år gammel. Denne park blev oprindeligt etableret som planteskole af staten i 1821. Seks år senere blev stedet tilplantet, og i 1843 forærede kong Christian VIII byen plantagen, som derfor fik navnet Christiansgave. Her vokser både gamle bøge- og egetræer, men også mere eksotiske træer som platan, der omtales af H.C. Andersen i en rejsebeskrivelse fra 1859.

Nogle af brakmarkerne og industrigrundene i den østlige del af Hjørring har udviklet en helt speciel flora med store bestande af orkideer. Der er registreret flere forskelige arter, hvoraf nogle er sjældne i Danmark bl.a. priklæbet og ringplettet gøgeurt.

Sindal har Uggerby Å og Orremose Bæk, der løber i slugter gennem byen med omgivende mose og engarealer og overdrev på skrænterne. Korridoren giver forbindelse til overdrev og løvskov omkring Slotved skov, og til overdrev og enge langs med Uggerby Å. På engene langs åen raster ofte gæs og sangsvaner om vinteren og isfugl kan ses helt inde i byen.

Uggerby Å er ligeledes en vigtig korridor igennem både Mosbjerg, Bindslev og Uggerby.

Ved Løkken, Tversted og Lønstrup er der stadig en smalle korridorer med klitter mellem byerne og havet. Disse korridorer er meget vigtige idet de binder meget værdifulde naturområder sammen og samtidig giver mulighed for store naturoplevelser. Grønsværsklitterne mellem Tversted og stranden har i sig selv en meget høj naturværdi med store bestande af ansvarsarten nikkende kobjælde og flere andre interessante arter såsom: blodrød storkenæb, sandfrøstjerne, markfirben, engblåfugl og sortbrun blåfugl.

FOTO 27 Grøn korridor Løkken

Grøn korridor Løkken