Arter i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune rummer flere arter som er sjældne eller truede i Danmark eller end da på verdensplan. Ud af disse er der udvalgt 9 arter som indsatsarter. For disse arter gælder det, at Hjørring Kommune har et nationalt eller globalt ansvar for at beskytte og styrke arten, fordi kommunen er levested for en stor andel af bestanden af disse arter.

I udvælgelsen af arterne er der især lagt vægt på om arterne optræder som nationale ansvarsarter. Disse arter er samlet på den såkaldte gulliste fra 1997, der omfatter arter, for hvilke Danmark på et eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer en så stor del af Jordens totale bestand, at vi har et internationalt ansvar for artens beskyttelse. I Danmark regnes en art som national ansvarsart, når det vurderes, at mindst 20 % af Jordens samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden (se bilag 2 for arter i Hjørring Kommune)

Derudover er der lagt vægt på om arterne optræder som rødlistede arter, hvor der er en risiko for, at arten vil uddø i Danmark i nær fremtid, eller om arterne er omfattet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv eller optræder på Habitatdirektivets bilag IV. På disse to lister optræder arter, som Danmark er forpligtet overfor resten af Europa til at beskytte. (se bilag 2 for arter i Hjørring Kommune)

Ud fra disse kriterier har kommunen udvalgt følgende indsatsarter, som skal have specielt fokus: Rød Glente, hedelærke, løgfrø, markfirben, hedepletvinge, sortbrun blåfugl, nikkende kobjælde, hvid sækspore og Vendsysselgøgeurt. Status for disse arter undersøges inden for de næste fire år, hvorefter der laves en forvaltningsplan.

 • Den røde glente har været ansvarsart for Hjørring Kommune siden 2007. Den genindvandrede til Vendsyssel i 1991, og i 2015 var der mindst 10 par i kommunen.

  Den røde glente har været ansvarsart for Hjørring Kommune siden 2007. Den genindvandrede til Vendsyssel i 1991, og i 2015 var der mindst 10 par i kommunen.

 • Er i tilbagegang i Europa og er derfor på fugledirektivet. God bestand i mosaik af skov, hede og overdrev.

  Er i tilbagegang i Europa og er derfor på fugledirektivet. God bestand i mosaik af skov, hede og overdrev.

 • Bilag IV art i tilbagegang i Europa. Fundet i indlandsklitterne, omkring Tolne og syd for Hjørring.

  Bilag IV art i tilbagegang i Europa. Fundet i indlandsklitterne, omkring Tolne og syd for Hjørring.

 • Markfirben FOTO 30 Bilag IV art der især er knyttet til kystlandskabet. Er forsvundet de fleste steder inde i land pga. tilgroning.

  Markfirben
  Bilag IV art der især er knyttet til kystlandskabet. Er forsvundet de fleste steder inde i land pga. tilgroning.

 • FOTO 19 Hedepletvinge Findes i Tversted Rimmer og Tolshave Mose, hvor der er mange djævelsbid.

  Hedepletvinge
  Findes i Tversted Rimmer og Tolshave Mose, hvor der er mange djævelsbid.

 • Findes som det eneste sted i Danmark i grønsværsklitterne fra Nørlev til Skiveren. Arten er kritisk truet i Danmark.

  Findes som det eneste sted i Danmark i grønsværsklitterne fra Nørlev til Skiveren. Arten er kritisk truet i Danmark.

 • På gullisten idet mere end 20 % af verdensbestanden findes i Danmark. Karakterart for indlandsklitterne.

  På gullisten idet mere end 20 % af verdensbestanden findes i Danmark. Karakterart for indlandsklitterne.

 • En af Europas sjældneste orkideer. Er fundet på et overdrev ved Tislum Møllebæk.

  En af Europas sjældneste orkideer. Er fundet på et overdrev ved Tislum Møllebæk.

 • Findes kun i rigkær i Vendsyssel. På gullisten.

  Findes kun i rigkær i Vendsyssel. På gullisten.

Der er i alt indtastet 3147 forskellige arter på Naturbasen igennem hjemmesiden www.fugleognatur.dk (se Bilag 3). Ud af disse er 118 på rødlisten som truede, hvilket vil sige at der er risiko for at de vi uddø i Danmark i nær fremtid. Antallet af arter der er indtastet hænger sammen med, hvor mange iagttagere eller eksperter, der er i området, og hvor ”populær” en gruppe er. Fx er der mange flere observationer af sommerfugle end snegle. Der er også nogle grupper fx fugle, svampe og planter, som i højere grad bliver indtastet andre steder. Her kan man finde information i fx Dofbasen eller i atlasundersøgelser for svampe og planter.

I tabel 7 er det udelukkende observationer fra Naturbasen, der er vist, men i udvælgelsen af ansvarsarter er alt tilgængeligt materiale brugt. Der vil blive lavet et tilsvarende udtræk fra Naturbasen hvert fjerde år.

Tabellen viser at det især er blandt sommerfuglene at vi finder mange rødlistede arter. Det er ikke fordi at sommerfugle har det sværere i vores kommune end andre steder, men fordi at især vores kystlandskab og moseområder er levested for mange arter der ved at uddø andre steder i Danmark, men stadig har relativt gode bestande i vores kommune. Det gælder fx sortbrun blåfugl, gråbåndet bredpande, kommabredpande, og okkergul pletvinge.

Der er fundet mange flere rødlistede svampearter i kommunen, som ikke er tastet ind i Naturbasen, men kun findes i Atlasundersøgelsen over danske svampe. De vigtigste steder er overdrevene ved Brudehøj, hvor der vokser mange rødlistede vokshatte og de gamle løvskove.

Der er ikke lavet en rødliste over mosser, men følgende mosser fundet i kommunen er sjældne i Danmark: Glinsende tørvemos, stribet tørvemos, svømmende tørvemos, mørk knappenålsmos, kruset fladmos og tæt fugleklomos.

Orkideen Mygblomst er den eneste plante i kommunen, der er registreret som bilag IV art af EU. Derudover er den også en af de arter, der er udpegningsgrundlag for Natura 2000 området Kærsgård strand, Vandplasken og Liver Å. I Hjørring Kommune er den fundet ved Kærsgård Strand og ved Tversted, sidstnævnte sted er den desværre er forsvundet fra igen.

Mange af de 41 rødlistede fuglearter der er set i kommunen er strejfgæster eller trækgæster. De vigtigste ynglefugle er: Toplærke, hedelærke, rødrygget tornskade, rød glente, ride, sortstrubet bynkefugl, karmindompap, vendehals, engsnarre. Sidstnævnte er globalt truet.

For pattedyrenes vedkommende er det især marsvin og odder, der er bemærkelsesværdige. Marsvin bruger Tannisbugt som yngleområde og er på bilag IV. Odder var næsten ved at forsvinde fra Danmark, men i Uggerby Å og Liver Å holdt bestanden ud, og den kan nu findes i alle vandløb, hvor der er godt med fisk. Strejfere er fundet helt inde i midten af Hjørring by.

Markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse er alle bilag IV arter. Her er kommunen forpligtiget overfor EU til at beskytte dem.

Tabel 7. Oversigt over arter i Hjørring Kommune baseret på udtræk fra Naturbasen 01.02.2016. For nogle af grupperne er der endnu ikke lavet en rødliste.
Gruppe Antal arter Rødlistede arter Bilag IV arter
Alger/tang 37
Svampe 236 5
Laver 22
Mosser 174
Karplanter 740 20 1
Snegle / muslinger 87
Krebsdyr /lavere dyr 70
Spindlere (edderkopper) 174 2
Næbmundede insekter (tæger) 82 1
Biller 367 12
Sommerfugle 50 19
Natsommerfugle 284 8
Guldsmede/vandnymfer 31 2
Årevingede (hvepse, bier) 82 0
Tovingede insekter (fluer, myg m.m.) 254 1
Græshopper 12 1
Div. insekter 53
Padder 7 0 4
Krybdyr 4 0 1
Fisk 37 1
Fugle 299 41
Pattedyr 45 5 8
I alt 3147 118 14