Arter i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune rummer flere arter som er sjældne eller truede i Danmark eller end da på verdensplan. Ud af disse er der udvalgt 9 arter som indsatsarter. For disse arter gælder det, at Hjørring Kommune har et nationalt eller globalt ansvar for at beskytte og styrke arten, fordi kommunen er levested for en stor andel af bestanden af disse arter.

I udvælgelsen af arterne er der især lagt vægt på om arterne optræder som nationale ansvarsarter. Disse arter er samlet på den såkaldte gulliste fra 1997, der omfatter arter, for hvilke Danmark på et eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer en så stor del af Jordens totale bestand, at vi har et internationalt ansvar for artens beskyttelse. I Danmark regnes en art som national ansvarsart, når det vurderes, at mindst 20 % af Jordens samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden (se bilag 2 for arter i Hjørring Kommune)

Derudover er der lagt vægt på om arterne optræder som rødlistede arter, hvor der er en risiko for, at arten vil uddø i Danmark i nær fremtid, eller om arterne er omfattet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv eller optræder på Habitatdirektivets bilag IV. På disse to lister optræder arter, som Danmark er forpligtet overfor resten af Europa til at beskytte. (se bilag 2 for arter i Hjørring Kommune)